Algemene voorwaarden

Definities
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Ben Lemmens Design gesloten wordt.

2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per email bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Ben Lemmens Design.


Toepasselijkheid
1. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Ben Lemmens Design met uitzondering van afwijkende afspraken die schriftelijk of per email
zijn overeengekomen.

2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. derden zijn
voor Ben Lemmens Design niet bindend en niet van toepassing.


Offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Ben Lemmens Design gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door Ben Lemmens Design schriftelijk of per email anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Ben Lemmens Design heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld en zijn tenzij anders vermeld exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW).


Aanvang van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– De opdrachtgever heeft de offerte ondertekend of is per email akkoord gegaan;
– Ben Lemmens Design heeft de ondertekende offerte of
bevestigende email ontvangen en geaccepteerd.

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.


Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk
de duur van het project, tenzij anders overeengekomen, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.

2. Ben Lemmens Design kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen aan Ben Lemmens Design niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

3. Ben Lemmens Design heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft hierbij geen recht op enige schadevergoeding.


Levering en Levertijd
1. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Ben Lemmens Design zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.


Overmacht
1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. Ben Lemmens Design is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 
 
Prijzen
1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Ben Lemmens Design heeft het recht de tarieven te wijzigen.
Deze wijzigingen worden uiterlijk twee dagen voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.


Betalingsvoorwaarden
1. De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag van facturering. De betaling heeft betrekking op de periode die
ingaat op de dag van het ingaan van de overeenkomst van producten en diensten tot aan de dag van facturering van Ben Lemmens Design, indien niet anders is vermeld.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. De opdrachtgever is de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

3. Ben Lemmens Design stuurt de opdrachtgever een factuur na het leveren van producten of diensten voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, dan wordt dit
aan de opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de extra gemaakte kosten verschuldigd boven op het factuurbedrag met daarover de wettelijke rente.

5. Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dan kan de opdrachtgever de bezwaren binnen een week na de datum op de rekening aan Ben Lemmens Design kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Ben Lemmens Design een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

7. Betaling van de verschuldigde kosten zal plaats vinden naar aanleiding van een toegezonden factuur door Ben Lemmens Design aan de opdrachtgever.

8. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de opdrachtgever niet aan Ben Lemmens Design is voldaan.

9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van de opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Ben Lemmens Design een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

10. Indien per vergissing een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Ben Lemmens Design het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van de opdrachtgever onmiddellijk aan de opdrachtgever te retourneren. Dit bedrag zal niet worden vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop het bedoelde bedrag zal worden geretourneerd.


Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de door Ben Lemmens Design geleverde producten of diensten op welke wijze dan ook door te verkopen aan derden zonder toestemming van Ben Lemmens Design.


Eigendomsvoorbehoud BLD CMS
1. Ongeacht de versie van het BLD CMS blijft dit product eigendom van Ben Lemmens Design. Tevens mag niemand anders dan Ben Lemmens Design zelf wijzigingen aanbrengen in een versie van BLD CMS.
 

Eigendomsvoorbehoud
De door Ben Lemmens Design vervaardigde producten zijn en blijven eigendom van Ben Lemmens Design. De opdrachtgever heeft het gebruikersrecht gekocht in de overeenkomst, dit tenzij anders schriftelijk is afgesproken.


Aansprakelijkheid
1. Indien Ben Lemmens Design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Ben Lemmens Design weinig of geen invloed op kan uitoefenen, dan kan Ben Lemmens Design om deze reden(en) op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Ben Lemmens Design of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Ben Lemmens Design.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Ben Lemmens Design maximaal slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z.
vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Ben Lemmens Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens misgelopen omzet of winst.

3. De opdrachtgever stelt Ben Lemmens Design vrij voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Ben Lemmens Design.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Ben Lemmens Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Ben Lemmens Design is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden gebruikt door de producten van Ben Lemmens Design.

5. Ben Lemmens Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor de inhoud van door de opdrachtgever ingebrachte of aangebrachte documenten of teksten binnen of rond de producten van Ben Lemmens Design.

6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Ben Lemmens Design mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Ben Lemmens Design is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het gebruik van de door Ben Lemmens Design geleverde producten.

8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk of per email te melden aan Ben Lemmens Design. Als de opdrachtgever dit niet doet is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Ben Lemmens Design als gevolg daarvan lijdt.


Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke of per email gegeven toestemming van de wederpartij.


Reclame
1. De opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 30 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak ten aanzien van Ben Lemmens Design vervalt.

2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 30 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Ben Lemmens Design.

3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.


Wijziging van de voorwaarden
1. Ben Lemmens Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet
wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op
de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ben Lemmens Design en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Wederverkoop
1. Het is niet toegestaan de producten van Ben Lemmens Design te wederverkopen in welke vorm dan ook. Ben Lemmens Design neemt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Bij wederverkoop van de door Ben Lemmens Design geleverde producten heeft Ben Lemmens Design recht op een door een onafhankelijke instantie vast te stellen schadevergoeding. Ook alle bijkomende kosten zullen voor rekening komen van de opdrachtgever.